Wyzwania kadencji 2024-2028
  INFORMATYZACJA
  FINANSE
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Cel nadrzędny
BUDOWA WSPÓLNOTY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Główne punkty programu wyborczego
Rozwój naukowy
 1. Podjęcie starań, aby Politechnika Krakowska znalazła się w gronie Uczelni Badawczych (od 2026 roku)
 2. Utrzymanie wysokich kategorii naukowych przez wzmocnienie aktywności publikacyjnej, grantowej i patentowej
 3. Wspieranie Szkoły Doktorskiej jako ważnego elementu rozwoju naukowego
 4. Efektywne wdrożenie ścieżki kariery zawodowej dla pracowników akademickich
 5. Wspólne projekty Politechniki (np. Cezar)
Kształcenie
 1. Nowoczesne kształcenie: nauczanie przez projekty (Project Based Learning), umożliwienie realizacji pracy dyplomowej powiązanej z aktywnością studentów w Kołach Naukowych
 2. Uelastycznianie oferty dydaktycznej pod potrzeby rynku - modyfikacja przedmiotów/kierunków we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego
 3. Docenienie roli nauczycieli akademickich
 4. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla najzdolniejszych studentów w ich rozwoju naukowym poprzez wzmocnienie kół naukowych i grantów naukowych
Inwestycje
 1. Inwestycje:
  • rozpoczęcie budowy obiektu akademickiego na Kampusie na Czyżynach (WIiT)
  • dalsze wspieranie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej PK (z uwzględnieniem Kampusu Czyżyny – dla WM i WIMiF)
  • budowa budynku laboratoryjnego – pozyskanie przestrzeni do wykorzystania na laboratoria dla wydziałów PK (m.in. WIEiK, WIiTCH, WIL)
  • modernizacja budynku WA przy ul. Warszawskiej
 2. Kontynuacja starań dla rewitalizacji parku przy ul. Podchorążych, dalsze prace modernizacyjne w budynku WA
 3. Dążenie do docelowego zagospodarowania terenu kampusu przy ul. Warszawskiej (wydzielone strefy rekreacyjne i komunikacyjne), a także pozyskanie nowej przestrzeni studenckiej do studiowania i wypoczynku
Zarządzanie i organizacja
 1. Docenienie roli umiędzynarodowienia i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (aktualizacja i weryfikacja umów międzynarodowych, poszukiwanie nowych ośrodków zainteresowanych wspólnymi badaniami)
 2. Klub Biznesu Politechniki Krakowskiej
 3. Integrowanie środowisk akademickich z otoczeniem gospodarczym poprzez szereg działań eksperckich, promocyjnych i wizerunkowych
 4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków PK
 5. Aktywne zachęcanie firm do współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych


Instrumentarium działań
Pracownicy
 1. Rozwinięcie narzędzi motywujących dla najbardziej aktywnych pracowników PK:
  • LIDER BADAŃ
  • LIDER DYDAKTYKI
 2. Indywidualne podejście do rozwoju dyscyplin naukowych realizowanych na Politechnice
 3. Kierunkowe wsparcie dla najlepszych badaczy i najbardziej obiecujących kierunków badawczych
 4. Wzmocnienie roli szkoleń i procesu podnoszenia kompetencji pracowników
Studenci
 1. Regularne spotkania ze współgospodarzami Uczelni: Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów
 2. Wsparcie i rozwój w zakresie bazy mieszkaniowej dla studentów - poprawa jakości i unowocześnienie akademików PK
 3. Zwiększenie wsparcia dla rozwoju naukowego studentów: rozwój FutureLab i kół naukowych poprzez wzmocnienie roli studenckich grantów naukowych
 4. Wykorzystanie potencjału Fundacji PK
 5. Students Zone - sukcesywne poszerzanie infrastruktury dla studentów (miejsca nauki i miejsca relaksu)
 6. Zwiększenie roli sportu akademickiego na Politechnice
Fundusze zewnętrzne
 1. Aktywne pozyskiwanie funduszy na rozwój PK
 2. Wsparcie administracyjne w procesie składania wniosków na poziomie prawnym, finansowym i zamówień publicznych
Informatyzacja
 1. Rozwój systemów informatycznych
 2. Uproszczenie wewnętrznych procedur, a także usprawnienie obiegu dokumentów
Promocja
 1. Wzmocnienie działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskiwanie uzdolnionej młodzieży
 2. Wzmocnienie roli promocji w kształtowaniu wizerunku Politechniki Krakowskiej jako uczelni należącej do najlepszych w Polsce
 3. Promowanie Uczelni poprzez osiągnięcia naukowe
 4. Dalsze działania mające na celu wzmocnienie Politechniki jako instytucji proekologicznej: retencja wody deszczowej, inwestycje w infrastrukturę energii odnawialnej (fotowoltaika), optymalizacja energetyczna

Sylwetka Kandydata

Urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. W 1999 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: budowa dróg i autostrad), znalazł się gronie 5 % najlepszych absolwentów Uczelni.


W październiku 1999 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Promotorem jego doktoratu był prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, a praca została wyróżniona w konkursie ministra transportu. Na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Komunikacyjnych został zatrudniony w 2006 r. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych (zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), 1 października 2014 r. został kierownikiem. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Monografia habilitacyjna została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez ministra infrastruktury i rozwoju w 2014 r. Tytuł profesora uzyskał 28 września 2020 r. Od 1 września 2016 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej, m.in.: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital. Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest także współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Od 2006 r. posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń dotyczących specjalistycznego oprogramowania do modelowania i prognozowania podroży. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Jest członkiem zespołu naukowego i organizacyjnego cyklicznych konferencji European Parking Conference oraz recenzentem publikacji naukowych w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych.


Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE. Do najważniejszych należą te dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie oraz koncepcja rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie małopolskim, a także studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Kierował pracami konsorcjum (w którym Politechnika Krakowska była liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego), opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK z zakresu zagadnień transportowych i jest promotorem 66 prac magisterskich i 35 inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Prowadzi też zajęcia na studiach doktoranckich. Wypromował 4 doktorów, a obecnie pełni funkcję promotora w 9 toczących się postępowaniach doktorskich. Poza pracą dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej prowadzi wykłady na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto prowadził wykłady w języku angielskim dla stypendystów Programu Erasmus oraz słuchaczy indywidualnych kursów, studentów z Libii, Afganistanu i Iranu.


Jest członkiem:

 • Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP,
 • Komitetu Transportu PAN,
 • Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie,
 • Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
 • Komisji Nauk Technicznych PAU,
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych:

 • Instytutu Kolejnictwa,
 • Instytutu Techniki Budowlanej,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Metra Warszawskiego,
 • Związku Podhalan,
 • Galicyjskiej Izby Budownictwa,
 • Polskiego Klubu Ekologicznego.

Jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska. Od 2020 r. jest przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.


Został odznaczony: Honorową Odznaką i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej (2011 r. i 2016 r.), złotą odznaką honorową z diamentem SITK (2022) oraz jubileuszowym medalem za wybitne zasługi dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2022). Trzykrotnie był laureatem konkursu SITK RP „Ernesty” (w latach: 2011, 2013 i 2014) w kategorii: najaktywniejszy działacz SITK w dziedzinie transportu. W 2019 r. został odznaczony przez Ministra Transportu odznaką honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.


Od 12 maja 2023 r. pełni funkcję Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, obejmując ją po zwycięstwie w wyborach uzupełniających, które odbyły się w związku ze śmiercią dotychczasowego Rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w marcu tego samego roku.


Prywatnie jest żonaty i ma syna. W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem i stolarstwem, regularnie uprawia sport (bieganie i jazda na rowerze, zimą snowboard), uwielbia jazdę motocyklem, remontuje zabytkowy samochód i pasjami czyta kryminały. Posiada dyplom mistrzowski w rzemiośle złotnictwo.


Zapraszam do kontaktu i dyskusji
Wszelkie prawa zastrzeżone AndrzejSzarata.pl © 2024
Niniejsza strona internetowa używa funkcjonalnych plików cookies w celach statystycznych (więcej informacji tutaj).
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.